RECENZJA Nowa książka Ryszarda Lipczuka

„Walka” z wyrazami obcymi

KSIĄŻKA, której autor był do niedawna szefem germanistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, jest monografią przedstawiającą historię zwalczania wyrazów pochodzenia obcego w języku niemieckim – począwszy od barokowych do współczesnych stowarzyszeń językowych.

ZAZDROŚĆ bierze, że za naszą zachod­nią granicą od dawna dba się o „czystość” języka; u nas wręcz przeciwnie! Zatem i z tego punktu widzenia książka jest godna uwagi. Kreśli działalność stowa­rzyszeń językowych, od których wszystko się zaczęło, w tym także Powszechnego Niemieckiego Stowarzyszenia Językowego (od roku 1923 Deutscher Sprachverein „DSV”), którego głównym zadaniem stało się traktowanie języka jako wspólnego dobra całego narodu. A głównym moty­wem jego powstania było eliminowanie zapożyczeń na rzecz poczucia tożsamości narodowej Niemców, tzw. Muttersprache.

Mało to znane rzeczy, zwłaszcza współ­praca DSV ze szkołami czy kształtowanie niemieckiego języka prawniczego, także wielu innych specjalności (jak również wykorzystania stowarzyszenia dla ideolo­gii nazistowskiej), metod „zniemczania” zapożyczeń i wreszcie sposobów walki z zapożyczeniami itd., itp.

Książka ma też bardzo praktyczne wa­lory, bowiem wiele uwagi autor poświęca słownikom za­pożyczeń. Poru­sza też problem anglicyzmów w niemieckich słownikach wy­razów obcych i – co bardzo istotne – rów­nież we współ­czesnej debacie publicznej.

Zwłaszcza tłumacze i na­uczyciele ję­zyków obcych powinni skorzy­stać z wniosków autora.

Ważne, że prof. Lipczuk podejmuje również zagadnienie zapożyczeń po roku 1945. Zwraca uwagę (co i nam by się przydało) na obecny dyskurs na temat anglicyzmów, szczególnie w słownictwie z zakresu reklamy, mody, informatyki i popkultury. Daje też wgląd w słowniki zapożyczeń, co jest szczególnie przydatne dla tłumaczy i osób specjalizujących się w znawstwie języka niemieckiego.

Badania Ryszarda Lipczuka są w tym zakresie pionierskie, zwłaszcza z zakresu słowników objaśniająco-zniemczających (także słowników wyrazów obcych), a sta­nowisko, z którym warto się zapoznać – liberalne! Na uwagę zasługuje również to, że książka wprowadza w zagadnie­nie słowników zapożyczeń w okresie 1945-2007!

Istotną częścią pracy jest rozdział „Historia i współczesność puryzmu ję­zykowego w Niemczech”, jak też stano­wisko autora na temat współczesnych stowarzyszeń językowych i roli języka niemieckiego w świecie nauki.

Autor jest nadal współredaktorem czasopisma „Colloquia Germanica Stet­tinensia” wydawanego przez Uniwer­sytet Szczeciński (jak i serii „Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft”, wy­dawanej przez Dr. Kovac’ Verlag, Ham­burg). W jego dorobku są bardzo ważne publikacje językoznawcze, dotyczące języka niemieckiego i wzajemnych wpły­wów na siebie języków niemieckiego i polskiego. Ryszard Lipczuk jest także autorem „Małego słownika tautonimów niemiecko-polskich (Warszawa 1990).

Karol CZEJAREKGermanista, prof. Akademii Humani­stycznej im. prof. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, b. sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury