Instytut Filologii Germańskiej

Program Tempus-Phare, JEP 12 209-97

W styczniu 1998 roku Komisja Europejska w Brukseli i Biuro Tempusa w Turynie

przyznały grant w wysokości 405 600 euro na realizację 3-letniego programu z

udziałem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytutu

Germanistyki Uniwersytetu w Antwerpii (Belgia) oraz germanistyki Uniwersytetu

im.Justusa Liebiga w Giesse (Niemcy). Głównym celem projektu była

modernizacja studiów w Instytucie Filologii Germańskiej US, w tym wprowadzenie

do programu studiów dwóch nowych specjalizacji (obok istniejącej już

nauczycielskiej): translatoryki i języka ekonomicznego na 5-letnich studiach dziennych.

Służyły temu m.in.: semestralne pobyty dla szczecińskich studentów na

uniwersytetach w Giessen i Antwerpii, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez

pracowników z w/w Uniwersytetów w Szczecinie, 3-tygodniowe kursy dla

(młodszych) pracowników z IFG w Uniwersytetach partnerskich, zakup sprzętu,

materiałów dydaktycznych, wspólne opracowywanie podręczników i słowników.

Koordynatorem i kontraktorem całego projektu był Uniwersytet Szczeciński.

Koordynatorem programu od strony merytorycznej - prof. dr hab. Ryszard Lipczuk

(Instytut Germanistyki), a stroną finansową i formalną zajmował się dr Tomasz

Wiśniewski (Wydział Ekonomiczny US). Koordynatorzy lokalni to: prof. dr hab.

Erwin Leibfried (Giessen) i prof. dr hab.Hermann Bluhme (Antwerpia). Czas

trwania projektu: od 15.XII. 1997 do 14.VI. 2001 r.

W ciągu pierwszego roku realizacji programu zakończono m.in. następujące akcje:

wprowadzenie zreformowanych planów studiów (I i II rok studiów dziennych) i

systemu punktowego (ECTS) w Instytucie Filologii Germańskiej US, pobyty

szkoleniowe dla pracowników IFG US w Antwerpii i Giessen (po 6 osób),

3-tygodniowe wykłady profesorów z Antwerpii i Giessen w Szczecinie, Zakupiono

sprzęt (komputery, kserograf, faks itp.) oraz książki z zakresu translatoryki i języka

ekonomicznego. Przez zespół autorów ze wszystkich trzech ośrodków opracowany

został słowniczek niemiecko-polski (wydany w roku 1999 przez Wydawnictwo

Promocyjne "Albatros") do podręcznika Wydawnictwa Langenscheidt

"Wirtschaftsdeutsch von A-Z" . Zostały opublikowane (również w Wydawnictwie

"Albatros") materiały z seminarium w Antwerpii (25.4-1.5.1998) wzbogacone o inne

przyczynki: "Gedanken zum Deutschunterricht in Polen und Belgien"("Rozważania o

nauce języka niemieckiego w Polsce i w Belgii"). W Instytucie były prowadzone przez

dwa semestry seminaria przez lektorów z Antwerpii i Giessen. Na 4 -miesięcznych

studiach w Giessen i Antwerpii przebywało12 studentów IFG US.

Większość akcji była kontynuowana w II roku projektu. Wprowadzono w Instytucie

(od 1. X. 1999) tzw. studia zasadnicze ze specjalizacjami: translatoryka (tłumaczenia) i

język gospodarczy po II roku. W III roku programu (2001) zakończono prace nad

podręcznikiem dotyczącym tłumaczeń niemiecko-polskich (red.: R. Lipczuk, E.

Leibfried, S. Feuchert, K. Nerlicki)(Wydawnictwo "Giga", Szczecin). Podręcznik

zawiera teksty z zakresu reklamy, gospodarki, teksty prasowe, naukowe, literackie

itp., słowniczek, ćwiczenia i zadania praktyczne, klucz z rozwiązaniami.

W związku z przejściem na emeryturę koordynatora belgijskiego z Antwerpii miejsce

Uniwersytetu Antwerpskiego zajął w III roku programu Uniwersytet Katolicki w

Brukseli, a koordynatorem ze strony tego Uniwersytetu był językoznawca prof. dr

hab. Peter Nelde. Tematyka zajęć dydaktycznych prowadzonych przez partnerów z

Brukseli: kontakty językowe, prawne, polityczne w kontekście europejskim.

W czerwcu 2001r. program Tempus został zakończony.