PROGRAMY 2018/19

  FG z dodatkowym językiem obcym

  Leksykografia                                                                         
  Leksykografia dwujęzyczna - bibliografia
  Puryzm językowy - materiały dla studentów
  Badania kontrastywne niemiecko-polskie

 

      

Ryszard Lipczuk

Życiorys naukowy

ur. 1948 -  Teremiec, woj. lubelskie, 1961-65 Liceum im. S. Czarnieckiego w Chełmie
1965-1970 studia germanistyki (Uniwersytet Warszawski)
1970-1993 Katedra Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
III 1977 - obrona pracy doktorskiej z językoznawstwa germanistycznego (Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Jan A. Czochralski): "Die Stellung der Zahlwörter im Rahmen der Wortarten. Eine deutsch-polnische Konfrontation"
VI 1986 - kolokwium habilitacyjne (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu):  "Verbale Tautonyme lateinischer Herkunft in deutsch-polnischer  Relation. Ein Beitrag zur semantischen Beschreibung nach dem gebrauchstheoretischen Ansatz"
VII 1988 - docent w KFG UMK; XII 1990 - profesor nadzw.
UMK; IX 1993 profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, 1993-1997 i od 1. 09. 2005   do 31.08. 2012 dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej US, od 1993 do 2016 kierownik Zakładu Języka Niemieckiego IFG US;  2002 - 2008 (również) zajęcia w Collegium Balticum (Szczecin); od stycznia 2002 -  profesor tytularny, lipiec 2004 - prof. zwyczajny, od 1.10.2018 profesor emerytowany.
Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta - VIII 1981 - IX 1982 - Uniwersytet w  Münster, X/XI 1987 - Instytut Języka Niemieckiego w Mannheimie, IV 1998 - VIII 1998 - Uniwersytet w Kilonii, X 2000, VIII - IX 2010 - Uniwersytet Lipski.

Członkostwo organizacji naukowych: Międzynarodowe Zrzeszenie Germanistów (IVG), Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Societas Humboldtiana Polonorum, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Członek Komisji Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu (od kwietnia 2011), członek Rady Naukowej serii  Studia Phraseologica et Paroemiologica (od. 2019).

Koordynator europejskiego programu TEMPUS  JEP 12209/97 "Język gospodarczy i translatoryka w germanistyce" (w latach 1998 - 2001). INNE 
Promotor  dziewięciu doktoratów i ok. 330 prac magisterskich.

Referaty na konferencjach naukowych i wykłady gościnne, m. in.: Getynga (r. 1986), Greifswald  (1987, 1996, 1998, 2002, 2004, 2004), Essen (1990),  Tokio     (1990), Oldenburg (1991), Angers (1992),   Graz   (1993), Aarhus (1994),  Vancouver   (1995), Sztokholm   (1996),  Kilonia  (1997), Kassel (1997), Antwerpia (1998),  Warszawa  (2000), Hannover (Expo 2000 ),Wiedeń (2000), Lublana    (2001),  Gandawa  (2001), Giessen (2002), Kraków  (2002), Pobierowo (2003), Słupsk (2003), Zachodniopomorski Festiwal Nauki (Szczecin 2004), Pobierowo (2005), Wrocław (2005),  II Zachodniopomorski Kongres Nauki (Szczecin 2005), Zjazd PTJ (Szczecin 2006), Pobierowo  (2007), Berlin (2007), Poznań (2008),  Warszawa (2008), Rostock (2008), Wrocław (2008), Toruń (2009), Warszawa (IVG)(2010), Zielona Góra (2010), Szczecin (2011), Warszawa (2012), Pobierowo (2012, 2014), Warszawa (2015), Poznań (2016), Pobierowo (2016), Wrocław (2017), Szczecin (2018 Zjazd PTLS), Poznań (2018)

  

 

  P U B L I  K A C J E


rok 1973

1) (rec.) G. Helbig, Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer, Leipzig 1972, w: Języki Obce w Szkole 1973, 5, 312-314.


1974

2) Das Genus der aus dem Englischen und Französischen entlehnten Substantive in der deutschen Sportlexik, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska I, Toruń 1974, 33-46.

3) (rec.) H.-J.Grimm, G. Heinrich, Der Artikel, Leipzig 1974, w: Języki Obce w Szkole 1974, 4, 254-255.

1975

4) (rec.) G. Helbig, F. Kempter, Die uneingeleiteten Nebensätze, Leipzig 1974, w: Języki Obce w Szkole 1975, 2, 120-122.

5) (rec.) G. Helbig, H. Ricken, Die Negation, Leipzig 1973, w: Języki Obce w Szkole 1975, 4, 249-250.

1976

6) Kriterien der Wortarteinteilung, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska II (Toruń), 1976, 105-119.

7) Was sind Zahlwörter?, Deutsch als Fremdsprache 1976, 5, 290 - 292.

8) Für und wider. Antologia tekstów i ćwiczeń leksykalnych dla studentów germanistyki, Wrocław 1976 (podręcznik, współautor ), 30-47, 190-207.

1977/78

9) Zur Wiedergabe einiger unbestimmter Zahlwörter des Polnischen im Deutschen, w: Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP 1977/78, 62-68.

10) Die Kardinalzahlen im Deutschen und Polnischen (ein Beitrag zur Wortartbestimmung), Deutsch als Fremdsprache 1978, 1, 22-25.

11) Strona bierna w języku niemieckim i polskim, Języki Obce w Szkole 1978, 1, 43-46.

12) Czy liczebniki są częścią mowy?, Język Polski 1978, 4, 244-254.

1979

13) Die Stellung der deutschen Zahlwörter im Rahmen der Wortarten, Kwartalnik Neofilologiczny 1979, 3, 389-397.

14) O interferencji semantycznej (na przykładzie niemieckiego i polskiego słownictwa sportowego), Języki Obce w Szkole 1979, 4, 206-209.

1980/81

15) Die Stellung der Zahlwörter im Rahmen der Wortarten. Eine deutsch-polnische Konfrontation, Göppingen - Kümmerle-Verlag, 1980, 196 s.  recenzje

16) Wybrane zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego, Tl. 1. Morfologia, Katowice 1980 (podręcznik, współautor), 81-88.

17) Interferenzquellen im Bereich der Zahlwörter bei Deutsch lernenden Polen, w: Germanistisches Jahrbuch DDR-VR Polen 1980/81, 93-100.

18) Quantitätswörter als Adverbien im Deutschen und Polnischen, w: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa-Kraków 1981, 7-21.

19) Zur Wiedergabe substantivischer Komposita des Deutschen im Polnischen (anhand der Sportlexik), w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 7, Toruń 1981, 7-21.

20) (rec.) E. Forstreuter, K.  Egerer-Möslein, Die Präpositionen, Leipzig 1980, w: Języki Obce w Szkole 1981, 5, 313-314.

1982

21) Jak tłumaczyć na język niemiecki "kilkanaście" i "kilkadziesiąt"?, w: Języki Obce w Szkole 1982, 2, 107-113.

1984

22) O aprobować i zgadzać się - inaczej, w: Polonica (Kraków) 1984, 10, 179-184.

23) (podręcznik) Alltagsdeutsch. Lehr- und Übungsbuch, Toruń 1984 (podręcznik, współred. i współautor, 21-25, 58-63, 139-145, 164-166).

1985

24) Bronisław Malinowskis Beitrag zur Sprachforschung, w: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin) 1985, 3, 321-325.

25) Eine semantische Analyse von traktieren und traktować, w: R. Lipczuk (ed.), Grammatische Studien. Beiträge zur germanistischen Linguistik in Polen, Göppingen 1985, 191-210.

26) Semantische Relationen im Bereich der lexikalischen Tautonyme im Deutschen und Polnischen, w: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1985, 61-72.

27) (rec.) Jan Jeziorski, Substantivische Nominalkomposita und ihre polnischen Entsprechungen, w: Germanica Wratislawiensia LXVIII, Wrocław 1985, 429-431.

1987

28) Verbale Tautonyme lateinischer Herkunft in deutsch-polnischer Relation. Ein Beitrag zur semantischen Beschreibung nach dem gebrauchstheoretischen Ansatz, Göppingen - Kümmerle-Verlag 1987, 398 s. 

29) Überlegungen zu den sprachwissenschaftlichen und sprachschöpferischen Leistungen der Brüder Grimm, w: Skamandros. Germanistisches Jahrbuch DDR-VR Polen 1987, 179-184 (współautor).

30) Zum Problem der Satz- und Wortbedeutung. Einige Überlegungen im Anschluß an Wittgenstein, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska X, 1987, 113-120.

1988

31) O różnicach semantycznych w zakresie niektórych tautonimów czasownikowych w relacji niemiecko-polskiej, w: Języki Obce w Szkole 5, 1988, 387-393.

1989

32) (współaut.: H. Pötschke) Vorsicht, Übersetzungsfallen!, w: Sprachpflege 1989, 1, 5-9.

33) Zum gebrauchstheoretischen Ansatz  in der lexikalischen Semantik. Versuch einer Begriffsklärung, w: Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich 3, Kraków 1989,  123-137.

34) Zum Problem der "falschen Freunde des Übersetzers", w: Theorie und Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation, Rzeszów 1989, 41-52.

35) Zum Kampf gegen Fremdwörter in der deutschen und polnischen Turn- und Sportlexik im XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts, w: Skamandros. Dialog II, Warszawa 1989, 106-114.

36) Znaczenie leksykalne w świetle semantycznej teorii użycia, w: Polonica (Kraków) XIV, 1989, 5-12.

37) (rec.) Studia Germanica Posnaniensia XV, w: Kwartalnik Neofilologiczny 1989, 3, 278-279.

1990

38) Über ein Wörterbuch der "faux amis", w: Die deutsche Sprache im Kontrast und im Kontakt (ed.: A. Kątny), Rzeszów 1990, 225-237.

39) Mały słownik tautonimów niemiecko-polskich , Warszawa WSiP, 1990, 152 s.

1991

40) Zum Problem der Abgrenzung von Semantik und Pragmatik, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 13, 1991, 107-118.

41) Über John L. Austins Beitrag zum gebrauchstheoretischen Ansatz in der Semantik, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 13, Toruń 1991, 119-123.

42) "Falsche Freunde des Übersetzers" als Gegenstand der linguistischen Forschung und der lexikographischen Praxis, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 14, 1991, 95-102.

43) "Falsche Freunde des Übersetzers". Forschungsprobleme und Streitfragen, w: Akten des VIII. Internationalen Germanisten-Kongresses Tokyo 1990, München 1991, Bd. 4, 404-411.

44) (bibliografia) Lehrstuhl für Germanistik der Nikolaus-Kopernikus-Universität. Liste der Veröffentlichungen, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 15, 1991, 3-20.

1992

45) Internationalismen im deutschen und polnischen Sportwortschatz (współaut. H. Pötschke), Deutsch als Fremdsprache 1992, 2, 104-108.

46) Internacjonalizmy a "fałszywi przyjaciele tłumacza" , w: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych = Język a kultura, t.7 (red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski), Wrocław 1992, 135-143. online

47) Einiges zum Kampf gegen Fremdwörter in der deutschen Sportlexik, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia germańska 16, 1992, 45-50.

1993

48) Faux Amis. Tautonyme. Internationalismen, w: Studia i materiały. Germanistyka 10, Zielona Góra 1993, 29-38. online - modifiziert

49) Zu den Internationalismen in der deutschen und polnischen Sportlexik, w: Sprache - Kommunikation - Informatik. Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums. Red. J. Darski, Z. Vetulani, Poznań 1991, t. 2, Tübingen 1993, 437-443.

50) (rec.) A. Kątny (red.), Studien zur kontrastiven Linguistik und literarischen Übersetzung. Peter Lang Verlag, Frankfurt/M. 1989, w: Przegląd Glottodydaktyczny, 1993, 86-88.

1994

51) Sport a puryzm językowy, w: Humanistyka a sport (ed.: B. Andrzejewski, G. Gawlak-Kica), Poznań 1994, 129-136.

52) Über einige Verdeutschungswörterbücher im 19. und 20. Jahrhundert (mit besonderer Berücksichtigung der Fremdwortverdeutschung in der Sportlexik), w: Sprache - Sprechen - Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums. Graz 1993, Tübingen 1994, 253-257.

53) Zwei Wörterbücher: Campe und Kortowicz, w: Kwartalnik Neofilologiczny 1994, 1, 43-50.

54) Einige Bemerkungen zu den deutsch-polnischen Sprachkontakten, w: Studia i materiały. Germanistyka 11 (Zielona Góra) 1994, 1-36.

55) (podręcznik) Der deutsche Wortschatz mit Humor. Texte und lexikalische Übungen (red.) (współaut.: M. Szczodrowski, J. Jarosz), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994, 140 s.

56) (rec.)(współautor: A. Drążkowski), Wielki Słownik niemiecko-polski, w: Języki Obce w Szkole 1994, 1, 71-73.

1995

57) Wörterbuch und "faux amis" (am Beispiel des Großwörterbuchs von J. Piprek/J. Ippoldt), w: (ed.) J. Wawrzyńczyk,
Bilingual Lexicography in Poland. Theory and Practice, Warszawa 1995, 72-78.

58) Niemiecko-polski słownik tautonimów (współautorzy: Z. Bilut-Homplewicz, A. Kątny, Ch. Schatte), PWN Warszawa 1995, 346 s.  recenzje

 59) Zu Motiven der Verdeutschung von Fremdwörtern im 19. und 20. Jahrhundert, w: Aspekte der Sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloquiums Aarhus 1994. Ed.: P. Baerentzen, Tübingen 1995, 127-130.

60) (rec.) Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache, w: Przegląd Glottodydaktyczny XIII (Warszawa) 1995, 57-59.

1996

61) Bericht über die Konferenz "Deutsch - eine neue Lingua Franca?", Colloquia Germanica Stetinensia 4, Szczecin 1996, 193-195.

62) Englische Entlehnungen im deutschen und polnischen Sportwortschatz, w: Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für Jan Czochralski (red.: J. Wiktorowicz), Warszawa 1996, 125-143.

63) Kilka słów o germanistyce szczecińskiej (na tle ogólnych celów neofilologii i filologii germańskiej w Polsce) , w: Europa Regionum I, Szczecin 1996, 131-140.

64) Anglizismen im deutschen und polnischen Sportwortschatz, w: Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995 (ed.: K. Sroka), Tübingen 1996, 147-150.

65) Das Fremdwort im Deutschen - Verdeutschungsversuche im 19. und 20. Jahrhundert, Kwartalnik Neofilologiczny XLIII, 3, 1996, 217-227.

1997

66) Einige kritische Bemerkungen zur deutsch-polnischen Lexikographie, w: Plus ratio quam vis. Festschrift für Aleksander Szulc zum 70. Geburtstag (red.: A. Dębski), Kraków 1997, 111-118.

67) (podręcznik) Von Artisten, Illusionisten, Kriminalisten und anderen falschen Freunden. Übungen und Texte zum Sprachenpaar Deutsch-Polnisch, Teil I. Buchstaben A-K (red. i współaut.), Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego   1997, 87 s.  

68) (podręcznik) Von Piloten, Pionieren, Potentaten und anderen falschen Freunden. Übungen und Texte zum Sprachenpaar Deutsch-Polnisch, Teil II. Buchstaben L-Z (współred. K. Nerlicki, współaut.), Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego   1997, 122 s.

69) Bericht über den IX. Kongreß des Internationalen Germanistenverbandes in Vancouver August 1995, Colloquia Germanica Stetitensia 1997, 5.

70) Konferencja na temat pogranicza we Frankfurcie nad Odrą, w: Europa Regionum, 1997, t. 2, 333-337.

1998

71) Zu einigen Verdeutschungsvorschlägen im Bereich der Schullexik im 19. Jh. (współaut: I. Buszko), Colloquia Germanica Stetinensia 7, 1998, 49-63. 

1999

72) Deutsche Einflüsse im Polnischen und deren Reflektion in Polen, w: (red.) Spillmann, H. O., Warnke, I., Internationale Tendenzen der Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Akten des 32. Linguistischen Kolloquiums in Kassel 1997, Frankfurt/M. etc.: Peter Lang 1999, 291-297.

73)  Wörter fremder Herkunft  im deutschen und polnischen Sportwortschatz, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego  1999, 196 s.  recenzje

74) Zur Mehrdeutigkeit der Termini (am Beispiel von Sprechakttaxonomien), w: (red.) Z. Bilut-Homplewicz, Zur Mehrdimensionalität des Textes. Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen, Rzeszów 1999, 117-126. 

75) (rec.)(współautor: A. Futyma): Johann Gottfried Herders humanistisches Denken und universale Wirkung. Materialien des internationalen wissenschaftlichen Symposiums des Lehrstuhls für Germanische Philologie der Universität Gdańsk, Gdańsk, 3.-5.11.1994. eds.: Jana Data und Marian Szczodrowski, Gdańsk 1997,
127 s., w: Colloquia Germanica Stetinesia 1999, 247-252.

76) Einiges zur Germanistik in Polen und Szczecin, w: (red.) H. Bluhme, R. Lipczuk, Gedanken zum Deutschunterricht in Polen und Belgien, Szczecin 1999, 11-18.

77) (współred.: S. Feuchert), Ein deutsch-polnisches Glossar zum Lehrbuch "Wirtschaftsdeutsch von A-Z", Szczecin: Albatros 1999, 48 s.

78) (współautorzy: P. Mecner, W. Westphal), Lexikon der modernen Linguistik. Ausgewählte Begriffe zur Kommunikation und Kognitionswissenschaft, Szczecin: Albatros 1999, 288 s. (II wyd. 2000).  recenzje

79) O wielości  i wieloznaczności terminów (na przykładzie klasyfikacji aktów mowy), w: Lingua ac Communitas 9 (Warszawa – Poznań) 1999, 169-176.

2000

80) Problem internacjonalizmów - ze szczególnym uwzględnieniem wyrazów międzynarodowych w prawie handlowym, w: Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka, Warszawa 2000, 265-278.

81)   Fałszywi przyjaciele tłumacza" w słownikach niemiecko-polskich, w: A. Kątny, K. Hejwowski (ed.), Problemy frazeologii i leksykografii. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej Olecko, 16 - 17 czerwca 1999 rok, Olecko 2000, 13 -21.

82) Bibliografia na temat "faux amis", w: A. Kątny, K. Hejwowski (ed.), Problemy frazeologii i leksykografii. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Wszechnicy Mazurskiej Olecko, 16 - 17 czerwca 1999 rok, Olecko 2000, 175-200.

83) (współautor: Piotr Sulikowski) recenzja: Alicja Sakaguchi, Interlinguistik. Gegenstand, Ziele, Aufgaben, Methoden, Peter Lang 1998, w: Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschkunde, Warszawa 2000, 647-654 .

2001

84) (rec.) Wort und Name im deutsch-polnischen Sprachkontakt. Ernst Eichler, von seinen Schülern und Freunden (red.: K. Hengst), Böhlau 1997, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 41, H. 1. Tübingen 2001, 27-28.

85) (rec.) Wörterbücher in der Diskussion IV, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 42, H. 1. Tübingen 2001.

86) (współred. i współautor) Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung, Giga: Szczecin 2001, 187 s.

87) Deutsche Entlehnungen im Polnischen - Geschichte, Sachbereiche, Reaktionen, w: (red.) Torsten Leuschner, Linguistik Online 8/2001.  www.linguistik-online.com

88)   Deutsch-polnische und polnisch-deutsche Wörterbücher  gestern und heute, w: (red.) Franciszek Grucza, Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache - Literatur - Kultur - Politik. Materialien des Millennium-Kongresses 5.-8. April 2000, Warszawa, Warszawa 2001, 456-469.

89) (rec.) Ulrich Engel et al., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, w: Glottodidactica XXVIII (Poznań) 2000, 196-199.

90) (rec.) Andrea Kolwa, Internationalismen im Wortschatz der Politik. Interlexikologische Studien zum Wortschatz der Politik in neun EU-Amtssprachen sowie im Russischen und Türkischen, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 42, H. 3/4, Tübingen 2001, 416-417.

91) (rec.) Ulrike Haß-Zumkehr, Deutsche Wörterbücher - Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte, Berlin u. a., w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 42, H. 3/4, Tübingen 2001, 504-505.

92) (rec.) Krzysztof Petelenz, Standardisierung der Lexikoneinträge für ein neues großes deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch, Hildesheim u.a.: Olms 2001, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 42, H. 3/4, Tübingen 2001, 507-508. 


2002

93)    "Faux Amis"  in den deutsch-polnischen Wörterbüchern, w: Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 "Zeitenwende - Die Germanistik auf dem Weg vom 20. ins 21. Jahrhundert" (red. Peter Wiesinger), Bd. 2: Entwicklungstendenzen der deutschen Gegenwartssprache, Peter Lang: Bern etc. 2002,  299-304.

94) (rec.) Multiethnizität und Interkulturalität. Geschichte, Erfahrungen, Berichte, Lösungen. Dokumentation einer wissenschaftlichen Summerschool 18. – 22. September 2000, Wien (red.: Franciszek Grucza), Warszawa 2001, 288, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 43, H. 1/2, Tübingen 2002, 7.

95) (rec.) Pommersches Wörterbuch, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 43, H. 3/4, Tübingen 2002, 639.


 2003

96) (współaut.) Daniel Buncic, An online  bibliography on false friends (2003), www.lipczuk.buncic.de  http://www.uni-bonn.de/%7Edbuncic/ffbib    

97) Aufforderungen im Deutschen und ihre Wiedergabe im Polnischen, Colloquia Germanica Stetinensia 12, 2003, 21-29.
 
98)  Ein Bericht über das Linguistische Kolloquium in Ljubljana, Colloquia Germanica Stetinensia 12, 2003, 181-182. 
 
99) O tłumaczeniu  germanizmów, Przegląd Glottodydaktyczny 2002, XVIII, 13-21.

100) (rec.) Wagner, Klaus R., Pragmatik der deutschen Sprache, Frankfurt/M.: Lang 2001, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 44, H. 1/2, Tübingen 2003, 90-91.

101) Puryzm językowy w Niemczech - historia i teraźniejszość, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LIX (Kraków) 2003, 139-149.  


2004

102 ) Pronominale Formen in deutsch-polnischen Wörterbüchern, w: Werte und Wertungen. Sprach-, literatur- und kulturwissenschaftliche Skizzen und Stellungnahmen, Wrocław 2004, 136-144.

103) (współaut.: Agnieszka Frączek), Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie - historia i teraźniejszość, Wołczkowo - Szczecin: Oficyna In Plus: 2004, 231 s.     recenzje

104) Über einige Gegner des Fremdwortpurismus, w: (red.) R. Lipczuk, K. Nerlicki, W. Westphal, Kommunikation für Europa. Sprachkontakte - Sprachkultur - Sprachenlernen. Materialien von der sprachwissenschaftlichen Konferenz Szczecin - Pobierowo 07.09-09.09.2003, Oficyna In Plus: Szczecin 2004, 67-72.

105) Zum Problem der Äquivalente in zweisprachigen Wörterbüchern, w: Studia Niemcoznawcze XXVIII, Warszawa 2004, 833-842.

106) Der Fremdwortpurismus  in Deutschland und Polen an der Jahrtausendwende, w: Linguistische Studien im europäischen Jahr der Sprachen. Akten des 36.  Linguistischen Kolloquiums in Ljubljana 2001, Peter Lang: 2004, 371-378.

107) Słupszczanin Eduard Engel i jego poglądy na czystość języka, w: Wschód – Zachód. Dialog języków i kultur w kontekście globalizacji (red. Z. Nowożenowa, G. Lisowska), Słupsk 2004, 84-89.

108) (rec.) B. Panzer, Studien zur Linguistik und Slawistik. Gesammelte Aufsätze aus vier Jahrzehnten, Frankfurt am M. 2003, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 45, H. 3/4, Tübingen 2004, 589-590.

109) (rec.) M. Płomińska, Farben und Sprache. Deutsche und polnische Farbbezeichnungen aus kontrastiver Sicht, Frankfurt a. M. 2003, w: Germanistik.Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 45, H. 3/4, Tübingen 2004, 590.

 

2005


110) Ein Kurzbericht über die internationale Tagung "Ost-West" in Słupsk", w: Colloquia Germanica Stetinensia (nr 13) 2005, 268-270.

111) (rec.) Krzysztof Petelenz, Standardisierung der Lexikoneinträge für ein neues großes deutsch-polnisches und polnisch-deutsches Wörterbuch, Hildesheim u.a.: Olms 2001, w: Kwartalnik Neofilologiczny 2005, 1, 118-120.

112) Anglicyzmy  w słownikach niemiecko-polskich, w: (red.) Danuta Stanulewicz, Roman Kalisz, Wilfried Kürschner, Cäcilia Klaus, De lingua et litteris. Studia in honorem Andreae Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: Gdańsk 2005, 255-259.

113)  (rec.)
(red.) H. H. Munske, Deutsch im Kontakt mit germanischen Sprachen, Tübingen, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 46, H. 1/2, Tübingen: Niemeyer 2005, 39-40.

114) (rec.) Prędota, Stanisław, Mehrsprachige Wörterbücher des 16. bis 18. Jahrhunderts mit einem niederländischen und einem polnischen Teil, Lang: Frankfurt a.M. 2004, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 46, H. 1/2, Tübingen: Niemeyer 2005, 121.

115) (rec.) Sprachkultur und Lexikographie (Hg.: J. Scharnhorst), Lang: Frankfurt a. M. 2004, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 46, H. 1/2, Tübingen: Niemeyer 2005,  122.

116)  Zur Geschichte und Gegenwart der Stettiner Universitätsgermanistik, Colloquia Germanica Stetinensia 2005, 14,  5-12

117) (rec.) Schaeder, Burkhard, Studienbibliographie. Germanistische Linguistik, Frankfurt/M. 2005, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 46, H. 3/5, Tübingen: Niemeyer 2005,  557.

2006

118)  Lexikalische Konvergenzen in europäischen Sprachen, w: (red.) J. Schiewe, Kompetenz, Diskurs, Kontakt. Sprachphänomene in der Diskussion. Beiträge des deutsch-polnischen Kolloquiums, Greifswald, 21. - 22. Oktober 2004, Peter Lang: Frankfurt am M. etc.2006, 115-128.

119)  Verdeutschungs- und Verpolnischungswörterbücher, w: (red.) J. Schiewe, R. Lipczuk, W. Westphal, Kommunikation für Europa. Interkulturelle Kommunikation als Schlüsselqualifikation, Peter Lang: Frankfurt am M. etc. 2006, 29-39.

120) Deutsches Wortgut in polnischen Fremdwörterbüchern, w: (red.) Franz Simmler, Eugeniusz Tomiczek, Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog. II. Kongress der Breslauer Germanistik. Bd. 1. Sprachwissenschaft, Wrocław – Dresden 2006, 163-172.

121) (rec.) Claus Altmayer, Kultur als Hypertext, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 47, H. 1/2, Tübingen: Niemeyer 2006, 80.

2007

122) (rec.) Wenke Mückel, ,,Trübners Deutsches Wörterbuch" (Band 1-4) – ein Wörterbuch aus der Zeit des Nationalsozialismus. Eine lexikographische Analyse der ersten vier Bände (erschienen 1939–1943)
, International Journal of Lexicography (Oxford), September 2007, vol. 20, 3, 339-342.
 http://ijl.oxfordjournals.org/content/20/3/339.full?keytype=ref&ijkey=gS937FjrCgJSHSP

123) Carl Loewe in Stettin 1820-1866, w: (red.) K. Grzywka et al., Kultura - Literatura - Język. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2007,  649-656.

124)  Motive der Fremdwortbekämpfung, w: Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschkunde  XXXVI, Warszawa 2007, 521-531.

125)
Geschichte und Gegenwart des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen, Peter Lang: Frankfurt 2007 (= Danziger Beiträge zur Germanistik Bd. 23), 251 s.  

126) (rec.) Pommersches Wörterbuch, H. 7-12, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 48, H. 1/2, Tübingen: Niemeyer 2007, 107.

127) (współaut. R. Nadobnik) Ist ein Schulwörterbuch schülerfreundlich? Anhand eines Larousse-Wörterbuchs, Colloquia Germanica Stetinensia 2007, 15, 17-36.

128) (rec.) Kompakt Plus Wörterbuch, Deutsch-Polnisch. Słownik Compact Plus. Niemiecko-polski, Larousse - Rea, w: Colloquia Germanica Stetinensia 2007, 259-262.

129) Wyrazy złożone w słownikach zniemczających i spolszczających, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIII, Kraków 2007, 181-188.

2008

130) Grammatik in deutsch-polnischen Wörterbüchern, w: (red.) B. Mikołajczyk, M. Kotin, Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle. Festschrift für Józef Darski zum 65. Geburtstag, Frankfurt am M. etc. 2008, 217-225.

131)  (współaut. Magdalena Dżaman-Dobrowolska) Fremdwörter im deutschen und polnischen Sportwortschatz anhand von Pressetexten, w:   Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 1. Wörter und Wörterbücher. Übersetzung und Spracherwerb, Hamburg 2008, 41-58.

132) Nationale Motive bei der Fremdwortbekämpfung, w: (red.) W. Czachur, M. Czyżewska, Vom Wort zum Text. Studien zur deutschen Sprache und Kultur. Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag, Warszawa, 173-183.

133) (rec.) Pfalzgraf, Falco, Neopurismus in Deutschland nach der Wende, Frankfurt a. M. 2006,  w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 48, H. 3/4, Tübingen: Niemeyer 2007, 620-621.
 

134) Słowniki mono- czy bidyrekcjonalne?, w: (red.) K. Myczko, B. Skowronek, Wł. Zabrocki, Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera, Poznań 2008, 437-445.

135)  (rec.) Ernst Moritz Arndt (1769-1860). Deutscher Nationalismus – Europa – Transatlantische Perspektiven, herausgegeben von Walter Erhart und Arne Koch, Niemeyer: Tübingen 2007,  302 S., w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, 49, H. 1-2,  Tübingen: Niemeyer  2008, 276-277.


2009

136) (rec.) Deutschlernen in den polnischen Ländern vom 15. Jahrhundert bis 1918 (red. H. Glück, K. Schröder), w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen,   3-4,  Tübingen: Niemeyer  2008, 545 .

137) Erfolg und Misserfolg der Fremdwortverdeutschung, w: (red.) W. Czachur, M. Czyżewska, A. Frączek, Wort und Text. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Warszawa 2009,  175-184.
 

138) (rec.) Silke Wiechers, Die Gesellschaft für deutsche Sprache.  Vorgeschichte, Geschichte und Arbeit eines deutschen Sprachvereins, w: Colloquia Germanica Stetinensia (nr 16) 2009, 249-253.

139) Pisarze niemieccy a walka z wyrazami obcymi, w: Rozprawy Humanistyczne X (Włocławek) 2009, 87-102. B-Online

140) Erfolg und Misserfolg der Verdeutschungs- und Verpolnischungsversuche, w: (red.) I. Bartoszewicz, M. Dalmas, J. Szczęk, A. Tworek, Germanistische Linguistik extra muros - Aufgaben = Linguistische Treffen in Wrocław vol. 4, Wrocław - Dresden 2009, 19-26.

141)  (rec.) Kettler, Wilfried: Untersuchungen zur frühneuhochdeutschen Lexikographie in der Schweiz und im Elsass. Strukturen, Typen, Quellen und Wirkungen von Wörterbüchern am Beginn der Neuzeit. Bern etc.: Peter Lang 2008, 1108 s., w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Tübingen: Niemeyer  2009, 50, H. 1-2,  57.

142) (rec.) A. Kątny (red..) Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte, Olecko 2007, 278 s., w: Colloquia Germanica Stetinensia 17 (2009), 193-196.

143) (rec.) I. Kromp, Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textlinguistischem und translatorischem Aspekt, Frankfurt/M. 2008, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 50, H. 3/4, Tübingen: Niemeyer 2009, 553-554.

144) (rec.) S. Kutscher, Kausalitat und Argumentrealisierung. Zur Konstruktionsvarianz bei Psychverben am Beispiel europaischer Sprachen. Tübingen 2009, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 50, H. 3/4, Tübingen: Niemeyer 2009, 554.

2010

145) Tautonyme bei der Übersetzung von polnischen Sporttexten ins Deutsche, w: (red.) P. Bąk, M. Sieradzka, Z. Wawrzyniak, Texte und Translation = Danziger Beiträge zur Germanistik 29,  Lang: Frankfurt/M. 2010, 109-120.

146) Polsko-niemieckie kontakty językowe - zapożyczenia leksykalne, w: (red.) E. Komorowska, D. Stanulewicz, Język, tożsamość. Księga pamiątkowa ofiarowana Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, Szczecin 2010, 178-186.

147) Joachim Heinrich Campe a puryzm językowy w Niemczech, w: (red.) E. Komorowska, P. Kamińska, Ad Fontes. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Oldze T. Mołczanowej, Szczecin 2010, 225-245.

148) Eduard Engel und seine Kritik an der Wissenschaftssprache, w: Studien zur sprachlichen Kommunikation. Festschrift aus Anlass des 70. Geburtstags von Prof. Dr. habil. Marian Szczodrowski, Gdańsk 2010, 177-186.

149) Słownik Langenscheidt Partner  –  jego makro- i  mikrostruktura, dyrekcjonalność. w: Prace Komisji Nauk Filologicznych we Wrocławiu II, red. P. Chruszczewski, S. Prędota, Wrocław 2010, 63-75.


2011

150) Nation und Sprache im Zusammenhang mit dem Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen, w: (red.) J. Schiewe, R. Lipczuk, K. Nerlicki, W. Westphal, Kommunikaton für Europa II. Sprache und Identität, Frankfurt a. M.:  Lang 2011, 13-24.

151) Direktionalität in polnisch-deutschen Wörterbüchern (Frankfurt a. M.), w: (red.) L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte = Danziger Beiträge zur Germanistik 35, Frankfurt a. M. 2011, 269-282.

152)  Anglizismen in Fremd- und Verdeutschungswörterbüchern, w: (red.) M. Kotin, E. Kotorova, Geschichte und Typologie der Sprachsysteme. History and Typology of Language Systems, Universitätsverlag: Heidelberg 2011, 377-386.

153) (rec.) Das Handbuch der Eurolinguistik. Hg. v. U. Hinrichs, Wiesbaden 2010, 993 s., w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 51, H. 3/4, Tübingen: Niemeyer 2010, 549-550.

154) (rec.) Marta Czyżewska, Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und das Fremdwort. Eine Untersuchung der deutschen Presse am Ende des 19. Jahrhunderts. Dresden - Wrocław 2008, w: Colloquia Germanica Stetinensia 19, Szczecin 2011, 231-234.

155) Fremdsprachige Einschübe - Abgrenzung von anderen Begriffen, w: (red.) M. Smolińska, Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag, Słupsk 2011,  129-135.

156) O słownikach wyrazów obcych, słownikach zniemczających i spolszczających, w: (red.) B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska, P. Wojdak, In silva verborum, Szczecin 2011, 205-216.

157) Eine Bibliographie zur Phraseologie und Phraseographie, w: R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, D. Misiek (red.), Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Theoretische und praktische Aspekte der Phraseologie und Lexikographie, Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 4, Hamburg 2011, 13-41.

158) Ein Überblick über die Forschungen zum Thema Phraseologismen in der polnischen Germanistik, w: R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, D. Misiek (red.), Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Theoretische und praktische Aspekte der Phraseologie und Lexikographie, Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 4, Hamburg 2011, 43-52.

159) (rec.) Zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen. Transfer- und Interferenzprozesse in europäischen Sprachen. Red. A. Koll-Stobbe. Frankfurt a. M. 2009, 253 s., w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 52, H. 1-2, Tübingen: Niemeyer 2011, 52.

 

2012

160) Gegen Anglizismen in der deutschen Sportlexik – ein historischer Exkurs, w: J. Taborek, A. Tworek, L. Zieliński (red.), Sprache und Fußball im Blickpunkt linguistischer Forschung. Hamburg 2012, 97-110.

161) Badania na temat frazeologizmów w słownikach relacji niemiecko-polskiej, w: (red.) R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, A. Sulikowska,  Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Szczecin 2012, 43-58.

162) (współaut. M. Lisiecka-Czop) Opis słowników Pons. Duży słownik niemiecko-polski, polsko-niemiecki (2002) i Langenscheidt. Słownik Partner polsko-niemiecki, niemiecko-polski (2006), w: (red.) R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, A. Sulikowska,  Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Zapole: Szczecin 2012, 59-74.

163) Ein Kurzbericht über den Kongress der Internationalen Vereinigung der Germanisten in Warschau 2010, w: Colloquia Germanica Stetinensia 20. Tom dedykowany Profesorowi Karolowi Koczemu z okazji 80. Urodzin. Szczecin 2012, 230-232.

164) Über einige Versuche der Verdeutschung von Musiktermini, w: (red.) K. Grzywka i. in., Kultura – Literatura – Język. Pogranicza komparatystyki. Prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 70. Rocznicę urodzin, Warszawa 2012, 1349-1357.

165) (rec.) Peter  Eisenberg, Das Fremdwort im Deutschen, Berlin 2011, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 52, H. 3-4, Tübingen: Niemeyer 2011, 574-575.

166)  Motive der Bekämpfung der Fremdwörter im Deutschen, w: Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten, www.ejournals.eu/ZVPG, też: (red.) G. Pawłowski, M. Olpińska-Szkiełko, S. Bonacchi, Mensch – Sprachen – Kulturen. Beiträge und Materialien der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.-27. Mai 2012, Warszawa 2012, 177-192

 

2013

167)  Ein Verdeutschungs- und ein Verpolnischungswörterbuch als Beispiele der puristischen Tätigkeit in Deutschland und Polen, w: M. L. Kotin, W. Haubrichs, J, Wiktorowicz, E. Żebrowska (red.), Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit. 2013, Bd. 17, 101-106.

168) Einige Anmerkungen zu synchronischen fremdwortbezogenen Wörterbüchern des Deutschen, w: (red.) R. Lipczuk, K. Nerlicki, Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache =  Stettiner  Beiträge zur  Sprachwissenschaft 5 (Hamburg) 2013, 77-91.

169) Fremdwortbezogene Wörterbücher des Deutschen, w: Academic Journal of Modern Philology, vol. 2, Wrocław 2013, 53-65.

170) (rec.) A. Heier, Fremdwortlexikografie zwischen 1800 und 2007 (…), w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 54, H. 1-2, Tübingen: Niemeyer 2013, 42-43.

171) (rec.) O kontrowersyjnej pracy na temat leksykografii polsko-niemieckiej, w: Colloquia Germanica Stetinensia  22, 2013, 321-323.

172) Grammatik in fremdwortbezogenen Wörterbüchern des Deutschen, w: Studia Germanica Posnaniensia XXXIII (2013), 67-75.

 

2014

173)  Walka z wyrazami obcymi w Niemczech – historia i współczesność, Universitas: Kraków 2014, 280 s.

174)  Johann Christian August Heyse i jego następcy – o ważnym słowniku purystycznym, w:  Folia Germanica (Łódź) 2014,  9, 15-27.

175)  Englische  Entlehnungen in fremdwortbezogenen Wörterbüchern, mit besonderer Berücksichtigung des Petri-Wörterbuchs (1929), w: (red.) K. Lukas, I. Olszewska, Deutsch im Kontakt und Kontrast, Frankfurt a. M. 2014, 239-251.

176) (rec.) H. Biaduń-Grabarek, Zum Schwund der lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen In den Mundarten der polnischen Großstädte im ehemals deutsch-polnischen Gebiet, Frankfurt a. M. 2013 w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 55, H. 1-2, Tübingen: Niemeyer 2014, 21.

177) Das PETRI-Wörterbuch (1806 – 1929) – ein lexikografischer Erfolg, w: Colloquia Germanica Stetinensia 23, 2014, 203-218.

178) (rec.) Janusz Taborek: Das Wörterbuch der Fußballsprache. Polnisch – Russisch – Englisch – Deutsch, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2014, 247 s., w:  Studia Niemcoznawcze  LIV, 2014, 648-650.

 

2015

179)  (rec.) G. Łopuszańska-Kryszczuk, Danziger Umgangssprache und ihre Spezifik, Frankfurt a. M. 2013, 156 s., w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 55, H. 3-4, Tübingen: de Gruyter 2014, 517-518.

180) (rec.) Reichtum und Armut der deutschen Sprache. Erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache, Berlin etc., 233 s., 2013, w: Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen, Bd. 55, H. 3-4, Tübingen: de Gruyter 2014, 522-523.

181) Der maritime Wortschatz in erklärend-verdeutschenden Wörterbüchern (Heyse 1873, Petri 1929), w: (red.) R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K. Nerlicki, Sprache und Meer/und mehr = Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 6, Hamburg 2015, 85-96.

 

2016   

182) (współaut. Katarzyna Sztandarska) Türkismen in  deutschen Wörterbüchern, w: (red.) E. Mańczak-Wohlfeld, B. Podolak, Words and  Dictionnaries. A  Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday, Kraków 2015,  181-192.

183) (współaut. K. Sztandarska)  Arabismen in  deutschen Wörterbüchern, w: Colloquia Germanica Stetinensia 24, 2015, 103-121.

184)  Słowniki zapożyczeń w Niemczech i w Polsce     https://konference.osu.cz/approval/doc/e-sbornik.pdf    Ostrava 2016

185)  Ist  Deutschland ein Land der Fremdwörterbücher?, w: E, Żebrowska et al. (red.)  Beiträge zur Germanistik 2016, 1, 55-64.

      www.sgp.edu.pl   (zakładka: publikacje)

186)  Krakau (Kraków)  und die deutsch-polnische Lexikografie, w: M. Duś, R. Kołodziej, T. Rojek (red.), Wort – Text – Diskurs, Peter Lang: Frankfurt   a. M. (= Danziger Beiträge zur Germanistik 53), 2016,  41-49.

187) (rec.) Mirosław Ilski: Słownik sportowy niemiecko-polski, Warszawa: PWN 2013, w: Colloquia Germanica Stetinensia 25, 2016, 403-406.

 

2017

188)  Zum deutsch-polnischen Sprachvergleich in der polnischen Germanistik, w: B. Grzeszczakowska-Pawlikowska, A. Stawikowska-Marcinkowska (red.), Germanistische Forschung. Bestand, Prognose, Perspektiven, Łódź 2016, 139-152.

189) Eduard Engel – seine Wirkung und seine Ansichten zur Reinheit der deutschen Sprache, w: J. Kic-Drgas, A. Mrożewska, A. Nieroda-Kowal (red.), Menschen und Gedanken – Festschrift  zum 70. Geburtstag von Professor Dr. habil. Bolesław Andrzejewski,  Hamburg 2016,  125-137.

190)  Bemerkungen zur deutsch-polnischen Lexikografie - Geschichte, Gegenwart, Tendenzen, w: D. Scheller-Boltz, H. Weinberger (red.), Lexikografische Innovation. Bi- und multilinguale Wörterbücher in Gegenwart und Zukunft: Projekte, Konzepte, Visionen, Hildesheim u.a. 2017, 135-158.

191) Einige Bemerkungen zur neueren deutsch-polnischen Lexikografie. In: E. Żebrowska, M. Olpińska-Szkiełko, M. Latkowska (red.), Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. Gegenstände und Methoden,  Formen und Wirkungen, 2017, 39-52. http://www.sgp.edu.pl/media/2017.pdf

192) Über einige Fehler in deutsch-polnischen Großwörterbüchern, w: (red.) R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K.-H. Ramers, Sprache und Wörterbücher in Theorie und Praxis = Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft  Bd. 7, Hamburg, 2017, 93-104.

193) Wyrazy pochodzenia obcego w polskim i niemieckim słownictwie sportowym, w: (red.) I. Koutny, A. Godzich, M. Lewandowski, P. Nowak, J. Taborek, Język – Komunikacja – Informacja, Poznań 2016, 46-54.

194) Über einige Fehler in deutsch-polnischen Großwörterbüchern, w: R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, K.-H. Ramers (red.), Sprache und Wörterbücher in Theorie und Praxis Lexikografische und textlinguistische Fragestellungen (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 7), Hamburg, 2017, 93-104.

195) Kontrastive deutsch-polnische Grammatik von Joanna Golonka, w: Colloquia Germanica Stetinensia 26, 2017, 303-314 (artykuł recenzyjny)

 

2018

196) (współaut. Katarzyna Sztandarska) Maritimer Wortschatz in ausgewählten Wörterbüchern mit puristischen Zielen, w: M. Lisiecka-Czop, K. Sztandarska, B. Utermöhlen (red.), Sprachen in fach- und berufsbezogenen Kontexten. Theoretische und praktische Überlegungen (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 9), Hamburg, 2018, 103-118.

197) Titel literarischer Werke als geflügelte Worte in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern, w: M. Lisiecka-Czop, K. Sztandarska, B. Utermöhlen (red.), Sprachen in fach- und berufsbezogenen Kontexten. Theoretische und praktische Überlegungen (Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 9), Hamburg, 2018, 179-193.

198) Geflügelte Worte in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern, w: A. Gondek, A. Jurasz, J. Szczęk (red.), Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht. Bd. II, Hohengehren 2018, 23-37.

199) Geflügelte Worte in Wörterbüchern. Eine Untersuchung zur deutschen und deutsch-polnischen Lexikografie, Hamburg: Dr. Kovač 2018, 160 s.

 

2019

200) Geflügelte Worte als Untersuchungsgegenstand in der polnischen Linguistik, w: M. Kotin (red.), Wortschätze und Sprachwelten. Beiträge zur Sprachtypologie, kontrastiver Wort- bzw. Wortschatzforschung und Pragmatik, Berlin etc.: Peter Lang, 163-180.

 

2020

201) Uwagi o (nie)wiarygodności słowników dwujęzycznych (na przykładzie słowników relacji niemiecko-polskiej), w: K. Wojan (red.), Wokół pewnego cytatu,  Warszawa, 219-224.

202) Bemerkungen zum Fremdwortpurismus in Deutschland und  Polen, w: Tekst – dyskurs – komunikacja. Podejścia teoretyczne, analityczne i kontrastywne (red. A. Buk, A. Hanus, A. Mac, D Miller, M. Smykala, I. Szwed). Rzeszów 2020,  583-598.

 

2021

203)  Inwieweit sind zweisprachige Wörterbücher glaubwürdig? Am Beispiel einiger Wörterbücher in deutsch-polnischer Relation, w: R. Nadobnik/E. Skorupska-Raczyńska (red.), Deutsch und Polnisch im Kontakt mit anderen Sprachen. Beiträge anlässlich des Jubiläums „500 Jahre deutsch-polnische Sprachführer“. Hamburg, 91-102.

 

W druku:   

- Skrzydlate słowa w słownikach

- Deutsche geflügelte Worte literarischer Provenienz in Wörterbüchern und Lexika

 

biogramy

   


 

prace edytorskie, współpraca

      

1. Alltagsdeutsch. Lehr- und Übungsbuch, Toruń 1984 (podręcznik) (współred.: Hermann Koch, Monika Posor)(s. 21-25, 58-63, 139-145, 164-166).                                                                                          

2. Grammatische Studien. Beiträge zur germanistischen Linguistik in Polen, Göppingen 1985.
3. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska (Toruń), (XIV) 1991.
4. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska (Toruń) (XV) 1991.
5. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Germańska (Toruń) (XVI) 1992).
6.  Colloquia Germanica Stetinensia (nr 7) 1998.
7. Colloquia Germanica Stetinensia (nr 10) 2000.
8. Von Artisten, Illusionisten, Kriminalisten und anderen falschen Freunden.
Übungen und Texte zum Sprachenpaar Deutsch-Polnisch, Teil I. Buchstaben A-K , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin: 1997, 87 s. (współautorstwo i redakcja).
9.  Von Piloten, Pionieren, Potentaten und anderen falschen Freunden. Übungen und Texte zum Sprachenpaar Deutsch-Polnisch, Teil II. Buchstaben L-Z , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 1997, 122 s. (współautorstwo i współredakcja).
10. Ein deutsch-polnisches Glossar zum Lehrbuch "Wirtschaftsdeutsch von A-Z", : Albatros: Szczecin 1999, 48 s. (współredakcja: Sascha Feuchert).
11. Gedanken zum Deutschunterricht in Polen und Belgien, Albatros: Szczecin 1999, 88 s. (współred.: Hermann Bluhme).
12. Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung (współredakcja: Erwin Leibfried, Krzysztof Nerlicki, Sascha Feuchert), Giga: Szczecin 2001, 187 s.
13. Colloquia Germanica Stetinensia (nr 12) 2003.
14. (współred.) K. Nerlicki, W. Westphal, Kommunikation für Europa. Sprachkontakte - Sprachkultur - Sprachenlernen. Materialien von der sprachwissenschaftlichen Konferenz Szczecin - Pobierowo 07.
09 - 09. 09. 2003, Oficyna In Plus: Szczecin 2004, 240 s.
15. (współpraca, opracowanie gramatyczne części haseł) Maria U. Droemann, Maria J. Welfens, Słownik ochrony środowiska niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wiedza Powszechna: Warszawa 2004, 627 s.
16. Colloquia Germanica Stetinensia (nr 13) 2005. spis treści        
17. Colloquia Germanica Stetinensia (nr 14) 2005.
spis treści
18. (redaktor merytoryczny) Słownik Partner polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Langenscheidt: Berlin 2006, 1008 s.
19. (red.) J. Schiewe, R. Lipczuk, W. Westphal, Kommunikation für Europa. Interkulturelle Kommunikation als Schlüsselqualifikation, Peter Lang: Frankfurt am M. etc. 2006. recenzje
20. Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 1. Wörter und Wörterbücher. Übersetzung und Spracherwerb (współred.: P. Jackowski), Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2008.
    recenzje        http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-3533-6.htm
21. (opracowanie części tautonimów) Wielki Słownik Polsko-Niemiecki (red. J. Wiktorowicz, A. Frączek), PWN: Warszawa 2008.

22. (opracowanie części tautonimów) Wielki Słownik Niemiecko-Polski (red. J. Wiktorowicz, A. Frączek), PWN: Warszawa 2010.
23. Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 2. Sprachkontakte - Sprachstruktur. Entlehnungen - Phraseologismen, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2009.
http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-4197-9.htm
24. (współred. D. Misiek, J. Schiewe, W. Westphal), Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 3. Diskurslinguistik - Systemlinguistik. Theorien - Texte - Fallstudien, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2010.
http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-4863-7.htm
25. (red.) J. Schiewe, R. Lipczuk, K. Nerlicki, W. Westphal, Kommunikation für Europa II. Sprache und Identität, Frankfurt a. M. 2011.
26. (red.) L. Zieliński, K.-D. Ludwig, R. Lipczuk, Deutsche und polnische Lexikographie nach 1945 im Spannungsfeld der Kulturgeschichte = Danziger Beiträge zur Germanistik 35, Frankfurt a. M. 2011.
27. (współred. D. Sośnicka) Colloquia Germanica Stetinensia 19 (2011).

28. (red.) R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, D. Misiek, Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Theoretische und praktische Aspekte der Phraseologie und Lexikographie, Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 4, Hamburg 2011. 

29. (red.) R. Lipczuk, M. Lisiecka-Czop, A. Sulikowska,  Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich. Zapol, Szczecin 2012.
30. (współred. Regina Hartmann) Colloquia Germanica Stetinensia nr 20 (2012).

31. www.frazeologizmy.univ.szczecin.pl (autorzy: Barbara Komenda-Earle, Marek Laskowski, Emil Lesner, Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Dorota Misiek, Renata Nadobnik, Anna Sulikowska, Katarzyna Sztandarska, Witold Sadziński, Roman Sadziński)

32. (współred. E. Kamińska) Colloquia Germanica Stetinensia nr 21 (2013).

       33.  (współred.  K.  Nerlicki)  Synchronische und diachronische Aspekte der Sprache =  Stettiner  Beiträge zur  

      Sprachwissenschaft 5   (Hamburg) (2013). www.verlagdrkovac.de/3-8300-7059-4.htm

      34. (współred. D. Sośnicka)  Colloquia Germanica Stetinensia nr 22 (2013).

      35.   (współred. D. Sośnicka)  Colloquia Germanica Stetinensia nr 23 (2014).

       36. (współred.  M. Lisiecka-Czop, K.  Nerlicki)  Sprache und Meer/und mehr =  Stettiner  Beiträge zur   Sprachwissenschaft 6   (Hamburg) (2015).

       37. Projekt internetowy czesko-polski „Ukryte zalety wyrazów obcych“ (artykuł, udział w debacie internetowej) 2015

       38. (współred.) Colloquia Germanica Stetinensia 25

 

       39. (współred.) Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft Bd. 7, Hamburg 2017.

 

cytowania

BiblLeksykografbil.htm


Inne:

Dwa reportaże:

- Germanista w podróży, Wydawnictwo Albatros: Szczecin 1998, 177 s.

- Raport nie tylko z Monachium, Wydawnictwo Albatros: Szczecin 2001, 126 s.

- Sławni ludzie Trasy Romantycznej, Literaturdepot: Berlin 2011, 90 s. por. niżej (też online)

Rymowanki przeplatanki, Oficyna In Plus: Wołczkowo 2004,  48 s.

Rymowanki rozmyślanki, Oficyna In Plus: Wołczkowo 2009,  64 s.   

Limeryki i inne wybryki, volumina.pl Daniel Krzanowski: Szczecin 2018, 38 s.

Wybryki rymowane nowe, volumina.pl Daniel Krzanowski: Szczecin 2019, 42 s.

https://www.facebook.com/ifg.us/photos/rpp.216678838522136/1154757701380907/?type=3&theater

 

 

Artykuły popularnonaukowe:

Skrzydlate słowa Polaków, w: Przegląd Dziennikarski 11.11.2018

https://przegladdziennikarski.pl/skrzydlate-slowa-polakow/

O znanych i mniej znanych wypowiedziach Józefa Piłsudskiego, w: Przegląd Dziennikarski 9.01.2019

https://przegladdziennikarski.pl/o-znanych-i-mniej-znanych-wypowiedziach-jozefa-pilsudskiego/

https://przegladdziennikarski.pl/czarna-ksiega-sanacji-slawomir-suchodolski-recenzja-ksiazki/

 O roli języka niemieckiego w nauce, w: Przegląd Dziennikarski 8.05.2019

O historii puryzmu językowego w Niemczech, w: Przegląd Dziennikarski 13.07.2019

Tautonimy Przegląd Dziennikarski 6.10.2019

https://przegladdziennikarski.pl/czy-slowniki-dwujezyczne-sa-wiarygodne-uwagi-o-slownikach-niemiecko-polskich-i-polsko-niemieckich/

https://przegladdziennikarski.pl/o-znanych-i-mniej-znanych-wypowiedziach-romana-dmowskiego/

https://przegladdziennikarski.pl/obled-44-czyli-jak-polacy-zrobili-prezent-stalinowi-wywolujac-powstanie-warszawskie-piotr-zychowicz-recenzja-ksiazki/

https://przegladdziennikarski.pl/internacjonalizmy-czyli-wspolne-slownictwo-jezykow-europejskich/

https://przegladdziennikarski.pl/akiba-rubinstein-najlepszy-polski-szachista-wszechczasow/

https://przegladdziennikarski.pl/o-internacjonalizmach-sportowych/

https://przegladdziennikarski.pl/ksawery-tartakower-nie-tylko-szachista/

https://przegladdziennikarski.pl/arcymistrz-mieczyslaw-miguel-najdorf-i-jego-dwie-ojczyzny/

 

 

Moje rymy   

mojerymyX12                                                    

mojerymy nr 4

- Program wyborczy

- wywiad.htm

 

Sławni ludzie Trasy Romantycznej, por. wyżej,   T-online

 -   (red. E. Hendryk) Potpourri. Poetyckie impresje szczecińskich germanistów, Literaturdepot: Berlin 2011 (współaut.).

-   (red. E. Hendryk) Ilse Sarecka, Gedichte/Wiersze. Augenblicke/Chwile,  Zapol: Szczecin 2014 (tłumaczenie trzech wierszy).

GW 2009
GW 2012

GW 2013
Kurier26.02.htm

Widziane z Warszawy   1.02.2008

https://przegladdziennikarski.pl/profesor-ryszard-lipczuk-germanista-ktory-pisuje-takze-limeryki/

https://przegladdziennikarski.pl/limeryki-i-inne-wybryki-prof-ryszard-lipczuk-recenzja/

 

Gambia 2011

Z archiwum US moje zdjęcia

Mój jubileusz 65
 
Listy gratulacyjne - wybór

Organizacja konferencji

Konferencje k-online

Pobierowo 2016
 

- Opracowanie na zlecenie eurodeputowanego:  Lexikalische Konvergenzen in europäischen Sprachen (2005) 

Moi doktoranci

Obronione  prace doktorskie

recenzje prac doktorskich

obronione prace magisterskie 2003

obronione prace magisterskie 2004

obronione prace magisterskie  2005 

obronione  prace magisterskie  2009

obronione prace magisterskie 2012

obronione prace magisterskie 2008

obronione prace magisterskie 2010-11

obronione prace magisterskie 2015

PUBLIKACJE - PODSUMOWANIE

 

szachy partie